Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva o činnosti MO ČRS Hostivice za rok 2009

16. 2. 2010

Výroční zpráva o činnosti MO ČRS Hostivice za rok 2009.

Vážení,

letošním rokem vstoupila naše místní organizace Českého rybářského svazu do devate-náctého roku své existence. Její řádný chod zajišťuje Vámi zvolený výbor, který plní úkoly dané Stanovami a Jednacím řádem Českého rybářského svazu. Tyto úkoly se dají, pro zjednodušení, charakterizovat jako dva typy činností, a to na úřední agendu spojenou s chodem organizace, a činnost praktickou spojenou s provozem námi užívaných vodních ploch či jiných užívaných prostor, pozemků a úřadovny.

Úřední agenda zahrnuje veškerou činnost s evidencí řádných členů, s plněním jejich po-vinností vůči organizaci včetně evidence brigádních hodin, výdejem povolenek a zpětným výběrem úlovkových lístků a jejich zpracování. Výbor zajišťuje školení nových členů. Výbor udržuje kontakt s nadřízeným Územním svazem města Prahy, jenž koordinuje čin-nost jednotlivých MO ve své působnosti, je jejich řídícím a poradním partnerem, dále výbor spolupracuje se správními orgány obcí, na jejichž území naše MO působí, či užívá jejich majetek. Nelze opominout úlohu statutárních zástupců organizace při správě svěře-ných hmotných prostředků. Nově je výbor povinen spolupracovat s Ministerstvem země-dělství a příslušným odborem obce s rozšířenou působností při zkušebních testech nových

členů před získáním prvního rybářského lístku. Bylo zřízeno IČO naší organizace.

Praktickou činností rozumíme celoroční péči o užívané revíry ať už sportovní nebo chovné. Námi spravovaným sportovním revírem je rybník „Skála“, součást mimopstruho-vého revíru 401 012 Šárecký potok 1. Jako chovné revíry užíváme návesní rybník na Zli-číně, dva rybníčky tamtéž v lokalitě „Na ohrádkách“, zrekonstruovaný Mlýnský rybník u motolského krematoria a požární nádrž v Jenečku. Otázkou je další pokračování ve spolu-užívání rybníka u Peterkova mlýna. Na zmíněných revírech je realizován chov ryb naším hospodářským odborem a je zde organizována brigádní činnost MO a revíry jsou řádně udržovány. K povinnostem praktickým patří též údržba a uložení potřebného pracovního vybavení. Sportovní revír „Skála“ je zarybňován námi odchovanými rybami.

Mám-li zhodnotit činnost výboru v uplynulém roce, byli jsme svědky výkonů jak vyni-kajících, tak prachbídných či nijakých. Výbor se sešel na 10 pravidelných schůzích, proběhla dle potřeby jednání mimo řádné termíny. Ve vypsaných termínech byly připra-veny brigády. V nárocích členské základny lze vnímat požadavek na větší rozsah úřed-ních hodin, výbor však považuje při stopadesátičlenné organizaci 12 termínů pro vyřízení členských požadavků za dostatečné. Sedm vypsaných termínů konání brigád bývá členy využito velmi málo a výkon neodpovídá energii vynaložené na jejich přípravu výborem.

Navíc se lze s hospodářem dohodnout individuelně. Za nedostatečný nutně musím pova-žovat špatně fungující informační systém, kdy se informační oběžník k členům dostává

v mnoha případech pozdě nebo vůbec. Je zapotřebí jeho revize. Z obdobných důvodů je nutno na jednotlivé schůze výboru mít k dispozici zápisy z předchozích jednání a kon-trolovat dodržování dohodnutého. V současnosti je často nesplněný úkol v termínu pova-žován za vyřešený.

V uplynulém roce pracoval výbor v tomto personálním obsazení : Jan Turský-předseda, Petr Zmatlík-jednatel a vedoucí RS,Vítězslav Fanta-místopředseda a ekonom, Jiří Slanina-hospodář a Petr Hrazdil, pomocník hospodáře, Jiří Hubač-vedoucí odboru mládeže, kterému pomáhal Václav Slaboch. Nedostatečná je účast vedoucích jednotlivých odborů na schůzích územního svazu. Zde jsem se zúčastňoval v loňském roce pouze já schůzí předsedů. Můj požadavek na jednotlivé členy výboru alespoň jedné účasti na schůzi příslušného odboru nebyl vyslyšen. Nelze opominout kritický pohled hospodáře na názor statutárních zástup-ců včetně názoru místopředsedy organizace. Došlo k oddělení názorů uvnitř výboru, jako by se tento rozdělil na dvě části, úřední a praktickou. Hospodářský odbor má ale ve vý-boru dva zástupce – pomocníkem hospodáře p.Slaniny je p.Hrazdil, ale ke skutečné spolu-práci dle mého názoru, dosud nedošlo. Zde poskytnutá svoboda a autonomie rozhodování nebyla správně pochopena a nelze přijmout styl „buď bude po mém, nebo si to dělejte sami“.

Velmi nedostatečně funguje zavedený systém patronů jednotlivých námi užívaných vodních ploch, kdy předseda je pověřen dozorem nad požární nádrží v Jenečku, místo-předseda Peterkáče, jednatel malých rybníčků na Zličíně, Václav Slaboch dozoruje zličín-ský návesní rybník, Petr Hrazdil Mlýnský rybník v Motole, Jiří Hubač s hospodářem mají dozor nad „Skálou“. Úkolem hospodáře Jiřího Slaniny je funkce jakéhosi supervisora

nad všemi zmíněnými lokalitami. Nefunkčnost tohoto systému pak vede k pracovnímu přetížení zmíněného hospodáře. Přitom idea takového systému není nerealizovatelná a kdyby se každému z patronů podařilo získat z členské základny 1 – 2 pomocníky, máme najednou 15 – 20 aktivních spolupracovníků, provozní sílu, která by potřeby našich revírů pokryla, a výbor by se mohl zabývat více tím, co mu přísluší, nebo-li organizační čin-ností. A jsme zpět u mnou mnohokrát zde vyslovenému názoru, že výbor nemá být složkou údernickou, nýbrž organizační. Současnému výboru chybí dostatečná míra schop-nosti týmové práce. Ke kritickým slovům z poslední schůze výboru na moji adresu že jsem, cituji : „ jako právník“ podotýkám, že nebýt mé schopnosti právního povědomí, nebylo by koho a kde kritizovat, protože by zde žádná MO neexistovala.

Aby se zabránilo nehezkým dohadům uvnitř výboru, navrhuji do budoucna začlenit do rozpočtu organizace i hrubý odhad počtu pracovních hodin, potřebných pro chod MO, tak

Aby si každý člen výboru uvědomil, co se od něj očekává a k čemu že se vlastně zavázal, nechal-li se do výboru MO zvolit. Pod takovým rozpočtem si představuji vyčíslení použitelných brigádních hodin, vyčíslení hodin potřebných pro zvládnutí úřední agendy organizace a odhad pracovních hodin nutných pro řádný chod hospodářské činnosti, tedy že se udělá jen tolik práce kolik je v kapacitních možnostech této organizace. Bude-li s takovýmto rozpočtem patřičně pracováno, nebude pak zároveň možné, aby počet odvedených hodin ku prospěchu MO byl u jednotlivých členů výboru v poměru či spíše nepoměru 1 : 25, což je v reálu 20 hodin ku 500 hodinám. Zároveň je ale nutno striktně oddělit hospodaření MO od jiných subjektů. Tendence, schovávat se za záda ČRS se zde opakovaně projevovala.

Letošní rok je rokem volebním a na této schůzi je zapotřebí zvolit výbor na další čtyřleté funkční období. Není tajemstvím, že ve své funkci končím a v práci ve výboru nebudu již pokračovat. Hlavním důvodem tohoto mého rozhodnutí je únava z neustálého a opakovaného vysvětlování, přesvědčování, doprošování se a jiných nutných dohovorů se spolupracovníky, nebo řečeno stručně, únava z práce s lidmi. Do práce výboru se opět vloudila neschopnost podřídit se, neupřímnost, nespolehlivost a ignorantství, neschopnost pracovat v systému, spolupráci, pokoře. Trenér bude vyměněn, mančaft však musí změnit styl.

Na závěr mi dovolte zhodnotit uplynulých 18 let života této organizace. V našem regionu žádná místní organizace Českého rybářského svazu neexistovala. Zakládali jsme zcela novou organizaci, tato byla budována vždy jako standardní MO. Žádost o vznik nové MO byla sepsána v listopadu roku 1991, ustavující schůze proběhla 18.XII.1991

v dnes již shořelém přísálí Dělnického domu, za přítomnosti zástupce ÚSMP, jednatele Zdeňka Mužíka. Zde zájem o členství v nové organizaci potvrdilo svojí účastí přibližně 70 přítomných, z nichž však ve skutečnosti vstoupilo do nově vzniklé organizace v roce

1992 pouze 35 osob a bylo na nás kvalitní reálnou prací přesvědčit širší rybářskou obec o smysluplnosti spolupráce s námi. Dnes čítá organizace kolem 150 řádných členů, z toho

20 členů dětských. Organizací prošlo za dobu jejího bytí přes 300 dospělých členů 150 členů dětských. Výborem prošlo desítky členů : připomenu Honzu Hlaváčka, oba Jaroslavy Nývlty, Ladislava Černého, jehož zásluhy v počátcích této organizace jsou nepopiratelné,

rybáře Aleše Koblihu, Oldřicha Součka, Fr.Fingerhuta a další. Ze zemřelých vzpomenu Jana Prokopa, Ludvíka Šídu, Martina Kocourka a nemohu nezmínit moji ženu Magdalenu, která organizaci zakládat pomáhala.

Práce organizační i rybářská pro nás byla nová a učili jsme se za pochodu. Jako úkoly jsme si určili zlepšení administrativní práce oproti našim mateřským organizacím a mož-nost plnění pracovní povinnosti v místě s cílem pečovat o vhodné vodní plochy. V po-čátcích jsme, vedle členské základny, neměli ani žádné vodní plochy vhodné k užívání.

Přesto dnes užíváme stabilně čtyři chovné lokality, z nichž tři jsou, za naší aktivní účasti, zrekonstruovány, a naší zásluhou přibyl do sportovních revírů rovněž zrekonstruovaný rybník „Skála“. Získali jsme do užívání bývalou hasičárnu v Jenečku jako úřadovnu.

Navenek tedy dnes organizace působí pevným, stabilním a vlídnějším dojmem a předá-vám tedy organizaci ne sice v ideální podobě, předávám však organizaci funkční a doufám, sejdeme-li se tu živi a zdrávi za dalších 18 let, že najdeme tuto místní organizaci živou a fungující. Děkuji Vám za pozornost a přeji pokračovatelům v naší práci hodně úspěchů.

Jan Turský, předseda

12.II.2010

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář